El Hamrah H-litter

Born 17.10.2010 (5+4)FI LC Ch Hakeem Bharatiya (D)


Hamza Bharatiya (D)


Harshad Bharatiya (D) 11 months
Photo: Ranja Eklund


Hashim Bharatiya (D)


Ch Hatib Bharatiya (D)


Hadarah Bharatiya (B)
Photo: Lea Harimaa


Hadassah Bharatiya (B)
11 months
Photo: Tiia Rautiainen


Haleah Bharatiya (B)
9 months
Photo: Pirjo Miilunpohja


Harini Bharatiya (B)

Photo: MPhoto

El Hamrah Chason-Shir Gouri of Baramati

 

El Hamrah H-litterEl Hamrah Chason-Shir Ch El Hamrah Wajeeh-Aslan Ch El Hamrah Mehrab-Khalifa
Int Ch El Hamrah Rashida
Int Ch Ch Anjal Sahara RaniaInt Ch El Hamrah Rammah-Sahir
Int Ch Anjal Sahara Iman
Gouri of Baramati  Sheru (not registered)
colour: white
unknown

unknown

Durgi (not registered)
colour: brown & white
unknown
unknown